Niniejszy  dokument  określa  warunki  przetwarzania  danych  osobowych  (zwanych  dalej  również  „danymi”)  i  plików  cookies  w  obszarze  sklepu 

internetowego  sklep.ms-tech.pl,  prowadzonego  za  pośrednictwem  strony internetowej,  udostępnionej  pod  adresem  URL:  sklep.ms-tech.pl,  zwanej 

dalej „Sklepem”. 

SPIS TREŚCI 

§1.   JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH ............................................................................................................................ 1  

§2.   NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE ................................................................................................................................... 1  

§3.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA 

ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI .................................................................................................................................................................. 1  

§4.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA ............................................................................ 2  

§5.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ ............................................................................ 2  

§6.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O PROFILOWANIU ..................... 2  

§7.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ..................................................................... 3  

§8.   INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE ............................................................................ 3  

§9.   INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH .................................................................................................................................................................. 3  

§10.   BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE .......................................................................................... 4  

§11.   WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE .................................................................................................. 5  

§12.   PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE ............................................................................................................................................................................ 5  

§13.   PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH ........................................................................................................................................................ 6  

§14.   PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH ................................................................................................................................................................. 6  

§15.   ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI .................................................................................................................. 6  

§16.   PAMIĘĆ PODRĘCZNA...................................................................................................................................................................................................... 7  

§17.   ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA......................................................................................... 7  

§18.   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES..................................................................................................................................... 7  

 

§1.  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Mariusz Staniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MS-

TECH Mariusz Staniewski, z siedzibą w Konstantynów Łódzki (95-050) przy ul. Kościelnej 5B zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności  Gospodarczej  prowadzonej  przez  Ministra  Rozwoju  i  Technologii,  pod  numerem  NIP  7292369766  oraz  REGON  101073430.  Ze 

Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 888 905 901 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@ms-tech.pl. 

 

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 888 905 901  oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@ms-tech.pl. 

 

§2.  NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  -  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych).  Gdy 

informujemy o: 

•  art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody, 

•  art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań 

przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie, 

•  art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 

•  art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów. 

 

§3.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, 

EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI 

1.  Możemy  przetwarzać  dane  osobowe  niezbędne  w  celu  realizacji  zawartej  z  Tobą  umowy.  Jednak  jeszcze  przed  jej  zawarciem,  możemy 

przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 

lit. b) RODO. 

2.  W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także 

ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do 

czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w 

oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych 

odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 

3.  Będziemy  przechowywać  te  dane  przez okres  niezbędny  do  realizacji  oznaczonych  celów,  nie  później  niż  do  czasu  przedawnienia  roszczeń 

wynikających z odrębnych przepisów prawa. 4.  Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a 

także  prawo  wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego.  W  sytuacji  przetwarzania  danych  w  celu określonym  w  pkt  2,  masz  także  prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

5.  Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację. 

6.  Odbiorcami  tych  danych  są:  nasz  hostingodawca,  dostawca  usługi  poczty  elektronicznej,  dostawcy  usług  przewozowych,  dostawca  usług 

księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i 

windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu. 

 

§4.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA 

1.  Umożliwiamy  zapisanie  się  na  listę  odbiorców  naszego  newslettera.  Jeżeli  skorzystałeś  z  tej  funkcjonalności,  przetwarzamy  Twoje  dane 

osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe. 

2.  Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. 

3.  Masz  prawo  do  cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Jednakże  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem 

wcześniejszego przetwarzania danych. 

4.  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać 

Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera. 

5.  Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.  Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera. 

Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera. 

§5.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ 

1.  Umożliwiamy  zapisanie  się  na  listę  odbiorców  naszych  powiadomień,  wyświetlanych  za  pośrednictwem  przeglądarki  internetowej.  Jeżeli 

skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści 

reklamowe, handlowe lub marketingowe. 

2.  Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO. 

3.  Masz  prawo  do  cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Jednakże  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem 

wcześniejszego przetwarzania danych. 

4.  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać 

Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień. 

5.  Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej. 

6.  Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7.  Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień. 

8.  Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca i dostawca usług reklamowych. 

 

 

§6.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ O 

PROFILOWANIU 

1.  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją 

wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty. 

2.  W  celu  marketingu  bezpośredniego  możemy  korzystać  z  profilowania,  polegającego  na  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji  o 

wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na 

podstawie  zawartych  umów  lub  przeglądanych  stron.  W  praktyce,  profilowanie  wspomaga  użyteczność  naszego  Sklepu,  pozwalając  na 

zaprezentowanie Tobie treści, które potencjalnie mogą Ciebie interesować. 

3.  Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 

4.  Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji. 

5.  Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.  Masz  prawo  nie  podlegać  profilowaniu,  chyba  że  wyraziłeś  na  to  zgodę.  Jednak  wówczas,  podstawą  przetwarzania  Twoich  danych  będzie 

udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do 

czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

7.  Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych. 

8.  Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług reklamowych.  

§7.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

1.  Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:  

•  publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,  

•  typ i język przeglądarki,  

•  data i godzina zapytania,  

•  liczba wysyłanych przez serwer bajtów,  

•  adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,  

•  informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.  

2.  Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed 

potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w 

obszarze  Sklepu,  taką  jak  próba  łamania  zabezpieczeń,  czy  publikacja  treści  zabronionych,  czy  próby  niedozwolonych  działań  z  użyciem 

naszych serwerów. 

3.  Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 

4.  Będziemy  przechowywać  te  dane  przez okres  niezbędny  do  realizacji  oznaczonych  celów,  nie  później  niż  do  czasu  przedawnienia  roszczeń 

wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

5.  Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.  Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu. 

7.  Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT. 

 

§8.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU POWIADOMIENIA O TOWARZE 

1.  Sklep posiada funkcjonalność przesłania powiadomienia o wybranym towarze pod adres e-mail, wprowadzony przez użytkownika. 

2.  Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest realizacja żądania użytkownika, a następczo zabezpieczanie Sklepu przed 

potencjalnymi nadużyciami. 

3.  Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. 

4.  Będziemy  przechowywać  te  dane  przez okres  niezbędny  do  realizacji  oznaczonych  celów,  nie  później  niż  do  czasu  przedawnienia  roszczeń 

wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

5.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6.  Podanie tych danych jest warunkiem wysłania powiadomienia. Brak podania tych danych uniemożliwi tą czynność. 

7.  Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca. 

 

§9.  INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH 

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając 

dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym 

wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty: 

•  Dostawca  usług  przewozowych  /  kurierzy:  InPost  S.A,  ul.  Wielicka  28,  30-552  Kraków;  GLS;  Centrala  Poczty  Polskiej  S.A.,  ul.  Rodziny 

Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

•  Hostingodawca: EHOST Krzysztof Dziewoński, ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy; Cyber_Folks S.A., ul Franklina Roosevelta 22, 60-829 

Poznań. 

•  Dostawca  usług  poczty  elektronicznej:  EHOST  Krzysztof  Dziewoński,  ul.  Cichockiego  13/6,  24-100  Puławy;  Microsoft  Ireland  Operations 

Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. 

•  Dostawca usług reklamowych: Internet Media Polska Pliskowski Spółka Jawna,   ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk; Tomasz Gołacki A.T.O.M. 

Tomasz Gołacki, ul. Sczanieckiej 7/18,   90-712 Łódź. 

•  Dostawca usług księgowych: Leonis Jacek Błaszczyk, ul. płk. dr. St. Więckowskiego 48, 90-735 Łódź. 

•  Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: "FIRMATEC - KRZYSZTOF KEMPIŃSKI" s.j., ul. Brukowa 131, 91-341 Łódź. 

•  Dostawca  usług  prawnych  /  doradczych  /  windykacyjnych  –  ci  usługodawcy  są  ustanawiani  indywidualnie,  w  przypadku  powstania 

każdorazowego zapotrzebowania.  

•  Dostawca usługi wysyłania newslettera: Internet Media Polska Pliskowski Spółka Jawna,   ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk; Tomasz Gołacki 

A.T.O.M. Tomasz Gołacki, ul. Sczanieckiej 7/18, 90-712 Łódź. •  Dostawca usług płatności elektronicznych: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa; Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 

/BUD C-D, 54-202 Wrocław; Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa; Nest Bank Spółka Akcyjna, ul, ul. Wołoska 

24, 02-675 Warszawa. 

 

§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Gdy  piszemy  o  uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych,  odnosimy  się  do niżej  opisanych uprawnień.  Możliwość 

skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 

 

Prawo dostępu do danych 

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu 

do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: 

•  celach przetwarzania, 

•  kategoriach odnośnych danych, 

•  odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub 

organizacjach międzynarodowych, 

•  w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, 

•  prawie  do  żądania  od  nas  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych,  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  takiego 

przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

•  źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, 

•  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie. 

 

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa 

drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną. 

 

Prawo do sprostowania danych 

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) 

Masz  prawo  do  żądania  od  nas  niezwłocznego  usunięcia  dotyczących  Ciebie  danych  osobowych.  Mamy  wówczas  obowiązek  bez  zbędnej  zwłoki 

usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

•  cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, 

•  wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, 

•  Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

•  Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, 

•  Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:  

•  gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,  

•  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

•  nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

•  wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są 

nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 

 

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie 

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec 

Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:  

•  jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, 

•  jest  dozwolona  prawem  Unii  lub  prawem  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  które  przewiduje  właściwe  środki  ochrony  Twoich  praw,  wolności  i 

prawnie uzasadnionych interesów, lub  •  opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. 

 

Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

§11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Gdy  piszemy  o  uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych,  odnosimy  się  do niżej  opisanych uprawnień.  Możliwość 

skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. 

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej 

chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.  

 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się: 

•  na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz  

•  w sposób zautomatyzowany. 

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, 

o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

 

Prawo do sprzeciwu 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych 

danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 

 

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:  

•  ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

Twojej osoby, lub  

•  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli 

przetwarzać ich do takich celów. 

 

§12. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE 

Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i 

zapisywane  na  urządzeniu  końcowym  (np.  komputerze,  laptopie,  tablecie,  smartfonie)  używanym  podczas  odwiedzania  Sklepu.  Informacje  te  są 

przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy 

skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. 

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie: 

•  Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub 

zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe. 

•  Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez 

ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone. 

•  Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, 

korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone. 

•  Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich 

zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone. 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies: 

•  pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji, 

•  pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji. 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy: •  nasze pliki cookies, 

•  pliki cookies podmiotów trzecich. 

 

§13. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH 

Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:  

•  uwierzytelnianie dostępu, 

•  utrzymywanie sesji po zalogowaniu, 

•  zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi, 

•  „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), 

•  „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka. 

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. 

 

§14.  PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. 

GOOGLE 

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach 

usług:  

•  Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads, 

•  Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu, 

Zbierane  przez  Google  Inc  mają  charakter  anonimowy  i  zbiorczy.  W  szczególności  nie  zawierają  cech  identyfikujących  (rozumianych  jako  dane 

osobowe) użytkowników Sklepu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzjących Sklep, a 

także  oraz  sposób  ich  zachowania  na  stronie  Sklepu,  informacje  na  temat  używanych  przez  nich urządzeń  i  przeglądarek,  adres  IP,  domenę,  dane 

demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne. 

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj:   https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 

FACEBOOK 

Wykorzystujemy pliki administrowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone: 

•  Funkcjonalne  pliki  cookies  stosowane  przez  Facebook  Inc.  1  Hacker  Way,  Menlo  Park,  CA  94025,  Stany  Zjednoczone.  Pliki  te  mogą  być 

stosowane  w  celu połączenia  Twojego konta  w  zewnętrznym  serwisie  społecznościowym  Facebook  z kontem  w  Sklepie.  Pliki  te  mogą  być 

również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook Twoich czynności wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub 

„Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny. 

•  Reklamowe  tagi  pixelowe,  stosowane  przez  Facebook  Inc.  1  Hacker  Way,  Menlo  Park,  CA  94025,  Stany  Zjednoczone.  Są  to  elementy 

publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę 

skuteczności  reklam.  Zarządzanie  tagiem  pixelowym  Facebook  Inc.  jest  możliwe  za  pośrednictwem  serwisu  Facebook,  w  jego  panelu 

użytkownika 

Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj:   https://www.facebook.com/policies/cookies/   

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne 

zasady  podmiotów  trzecich  w  tym  zakresie,  można  znaleźć  na  wymienionych  stronach  internetowych  oraz  tutaj:  https://www.e-

regulaminy.pl/biuletyn/polityki-prywatnosci-i-plikow-cookies/.   

 

§15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI 

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. 

Zgoda  na  przetwarzanie  plików  cookies  jest  dobrowolna  i  może  zostać  cofnięta  w  każdym  czasie.  Należy  jednak  pamiętać,  że  brak  zgody  na 

wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to 

korzystanie. 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić: 

•  za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, 

•  poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z 

jego warunkami, 

•  za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej. 

 §16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA 

Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. 

W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu. 

Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby 

wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane 

jak hasło do logowania. 

 

§17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA 

Sklep  może  zawierać  odnośniki  do  innych  stron  internetowych  lub  oprogramowania.  Nie  ponosimy  odpowiedzialności  za  obowiązujące  na  tych 

stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką 

prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.  

 

§18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

1.  Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu. 

2.  Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu. 

3.  Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni 

przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. 

Śledź nas na Facebooku