REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

sklep.ms-tech.pl 

§1.  Postanowienia ogólne 

1.  Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2.  Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

3.  Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin  na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w 

załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do 

Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 

4.  Podane  na  stronie  internetowej  Sklepu  informacje  nie  stanowią  oferty  Sprzedawcy  w  rozumieniu  art.  66  ustawy  Kodeks  cywilny,  a  jedynie 

zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny. 

5.  W  celu  korzystania  ze  Sklepu,  konieczne  jest  dysponowanie  przez  Klienta  urządzeniem  teleinformatycznym  z  dostępem  do  sieci  Internet, 

poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. 

6.  Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w 

zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient. 

  

§2.  Rejestracja konta w sklepie    

1.  Umowa  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta  Klienta  zostaje  zawarta  na  czas  nieoznaczony  w  chwili  potwierdzenia  przez  Sprzedawcę 

rejestracji Konta Klienta.  

2.  Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi 

Klienta i zamówieniami.  

3.  Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy 

formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu. 

4.  Warunkiem  prawidłowego  wypełnienia  formularza  rejestracyjnego  jest  uzupełnienie  jego  wszystkich  obowiązkowych  oraz  ewentualnie 

opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji. 

5.  Przed  wysłaniem  formularza  rejestracyjnego,  poprzez  zaznaczenie  jego  właściwego  pola  Klient  powinien  oświadczyć,  iż  zapoznał  się  z 

Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

6.  Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę. 

7.  Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji 

handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili. 

8.  Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem. 

9.  Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła. 

10.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, 

przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail 

lub list. 

 

§3.  Podstawowe funkcjonalności sklepu  

1.  Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu: 

1.  udostępnienie formularza kontaktowego, 

2.  udostępnienie wyszukiwarki Towarów, 

3.  wprowadzenie opinii o Towarze, 

4.  dodanie Towaru do listy życzeń, 

5.  udostępnienie kalkulatora wartości zamówienia brutto. 

2.  Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie 

nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą 

elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. 

3.  Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność 

umożliwia  przeszukiwanie  zasobów  Sklepu  przy  użyciu  słów  kluczowych  wprowadzonych  przez  Klienta.  Dodatkowo,  funkcjonalność  może 

umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów. 

4.  Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie 

deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali. 5.  Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do listy życzeń, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Klienta, dodać Towar do listy 

życzeń.  Przedmiot  funkcjonalności  stanowi  czasowe  zapisanie  w  pamięci  Konta  Klienta,  strony  internetowej  zawierającej  ofertę  reklamową 

Towaru. 

6.  Aby skorzystać z funkcjonalności kalkulatora wartości zamówienia brutto, należy wybrać Towary dla których ma nastąpić kalkulacja. Uzyskany 

wynik ma charakter szacunkowy oraz jest prezentowany w celu informacyjnym. 

7.  Korzystanie  z  niektórych  z  wymienionych  funkcjonalności  może  wymagać  posiadania  Konta  Klienta  i  zalogowania  do  niego.  Sprzedawca 

zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności. 

 

§4.  Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu 

1.  Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu 

funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia. 

2.  Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient wybiera metodę Dostarczenia i płatności. 

3.  W  przypadku,  gdy  Klientem  jest  zalogowany  posiadacz  Konta  Klienta,  przechodzi  do  kolejnego  etapu  składania  zamówienia  jako  Klient 

zalogowany. 

4.  W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia: 

1.  przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi 

do kolejnego etapu składania zamówienia. 

2.  z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.  

3.  przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia. 

5.  Podczas składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera: 

1.  swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, 

2.  dane adresowe w celu Dostarczenia Towarów, 

3.  dane rozliczeniowe. 

6.  Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie 

wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.  

7.  Złożenie  zamówienia  może  nastąpić  poprzez  użycie  właściwego  przycisku  w  Koszyku  i  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  Sprzedawcy  przez 

Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu. 

8.  Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z 

Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

9.  Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę. 

10.  Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia. 

11.  Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. 

Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać 

następujące propozycje modyfikacji zamówienia: 

1.  odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, 

2.  dokonanie  podziału  Towarów  podlegających  Dostarczeniu  na  część,  której  Dostarczenie  jest  możliwe  oraz  część,  której  Dostarczenie 

nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia. 

12.  Przyjęcie  oferty  Klienta  dokonane  przez  Sprzedawcę  z  zastrzeżeniem  zmiany  o  której  stanowi  pkt  powyższy  poczytuje  się  za  nową  ofertę, 

wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży. 

13.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera 

ustalone  przez  strony  warunki  zawartej  umowy  Sprzedaży,  a  także  dane  wprowadzone  przez  Klienta  w  formularzu  zamówienia,  w  celu 

umożliwienia  wykrycia  błędów  w  nich  występujących.  W  przypadku  wykrycia  takiego  błędu,  Klient  może  powiadomić  Sprzedawcę  o  tym 

fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych. 

14.  Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  przez  Sprzedawcę  oferty  zawarcia  umowy  Sprzedaży,  złożonej  przez 

Klienta. 

 

§5.  Zamówienia telefoniczne 

1.  Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na zakup Towarów drogą telefoniczną.  

2.  W  celu  złożenia  telefonicznego  zamówienia  na  zakup  Towaru,  należy  skontaktować  się  ze  Sprzedawcą  przy  użyciu  numerów  telefonów 

udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a następnie złożyć zamówienie ustnie. 

3.  Potwierdzenie  przyjęcia  zamówienia  telefonicznego  przez  Sprzedawcę  następuje  poprzez  niezwłoczne  przesłanie  wiadomości  e-mail, 

zawierającej informacje o treści zawieranej umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane  Klienta,  w  celu  umożliwienia  wykrycia  ewentualnie  występujących  błędów.  W  przypadku  wykrycia  takiego  błędu,  Klient  może 

powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych. 

4.  W  celu  zawarcia  umowy  Sprzedaży,  Klient  jest  zobowiązany  potwierdzić  wolę  jej  zawarcia  w  odpowiedzi  na  powyżej  opisaną  wiadomość 

Sprzedawcy. 

5.  Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne z jej zawarciem. 

 

§6.  Sprzedaż 

1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość. 

2.  Przedmiot  umowy  Sprzedaży  obejmuje  zobowiązanie  Sprzedawcy  do  przeniesienia  na  Klienta  własności  Towarów  i  wydania  ich,  oraz 

zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów. 

3.  Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  prowadzenia  kampanii  promocyjnych,  polegających  w  szczególności  na obniżeniu  ceny  Towarów  lub 

Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji. 

4.  Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. 

5.  Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. 

6.  Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru. 

7.  Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.  

8.  Wydanie Towarów odbywa się: 

1.  w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Klienta, 

2.  w  przypadku  wyboru  przez  Klienta  opcji  Dostarczenia  do  Paczkomatu  za  pośrednictwem  Przewoźnika,  w  Dni  robocze  do  Paczkomatu 

wybranego przez Klienta,  

3.  w  przypadku  wyboru odbioru  osobistego  Towarów  przez  Klienta,  w  siedzibie  Sklepu  w  Dniach  roboczych  w  godz.  8:00-18:00  oraz od 

soboty do niedzieli w godz. 9:00-16:00.  

9.  Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na 

stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia. 

10.  Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta. 

11.  Potwierdzenie  wydania  Towarów  Przewoźnikowi  w  celu  ich  Dostarczenia,  może  zostać  dokonane poprzez  przesłanie  wiadomości  e-mail  na 

adres poczty elektronicznej Klienta.   

12.  Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. 

13.  W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana 

przez Klienta przy obecności Przewoźnika. 

14.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.   

 

§7.  Płatności 

1.  Wartość  płatności  z  tytułu  Sprzedaży  jest  ustalana  na  podstawie  cennika  Towarów,  znajdującego  się  na  stronie  internetowej  Sprzedawcy  w 

chwili zamówienia Towaru.  

2.  Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku 

VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności. 

3.  Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient. 

4.  Łączna  cena  zamówienia,  widoczna  w  obszarze  Koszyka  przed  złożeniem  zamówienia  a  po  wyborze  sposobu  Dostarczenia  Towarów  oraz 

płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności 

kosztami Dostarczenia i transakcji.  

5.  Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.  

6.  Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: 

1.  gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu, 

2.  gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika, 

3.  przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 80 1140 2004 0000 3402 8164 8121, 

4.  przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 

182,  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000274399,  NIP:  7792308495  oraz 

REGON: 300523444, 

5.  przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Google Pay, obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 

94043, Stany Zjednoczone, 

6.  przy  użyciu  zewnętrznego  systemu  płatności  Apple  Pay,  obsługiwanego przez  Apple  Inc.,  One  Apple  Park  Way,  Cupertino,  CA  95014 

Stany Zjednoczone, 7.  przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu. 

7.  Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności: 

1.  w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem, 

2.  w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym, 

3.  w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności. 

8.  Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: 

1.  odstąpienia od umowy przez Konsumenta, 

2.  rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, 

3.  uznania  przez  Sprzedawcę  roszczenia  objętego  zgłoszeniem  reklamacyjnym  w  całości  lub  części,  na  podstawie  powszechnie 

obowiązujących przepisów. 

9.  Zwrot  płatności  następuje  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  płatności,  jaki  został  użyty  przez  Klienta  w  pierwotnej  transakcji,  chyba  że 

wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

10.  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany do  zwrotu poniesionych  przez  Klienta dodatkowych kosztów  Dostarczenia  Towarów,  jeżeli  Klient  wybrał 

sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

 

§8.  Newsletter 

1.  Przedmiotem  niniejszej  Usługi  newsletter  jest  świadczenie  Sprzedawcy,  polegające  na  przesyłaniu  informacji  handlowych  pod  adres  poczty 

elektronicznej Klienta. 

2.  Aby  zamówić  Usługę  newsletter,  należy  użyć  właściwego pola  aktywacji  newslettera  w  formularzu  rejestracyjnym  lub  w  innym  formularzu 

udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. 

3.  Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże 

konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie. 

4.  Przed  wysłaniem  formularza  zamówienia  Usługi  newsletter,  poprzez  zaznaczenie  właściwego  pola  kontrolnego,  Klient  może  dobrowolnie 

oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę. 

5.  Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji 

handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili. 

6.  Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem. 

7.  Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu Klienta na listę 

newslettera. 

8.  Wypowiedzenie  umowy  o  świadczenie  Usługi  newsletter  może  zostać  dokonane  bez  podania  przyczyny  i  w  dowolnym  czasie,  przy  użyciu 

między  innymi:  funkcjonalności  Sklepu  lub  wypisania  z  subskrypcji  przy  użyciu  linku  dezaktywującego,  znajdującego  się  w  obszarze 

wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście. 

 

§9.  Gwarancje 

1.  Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.  

2.  Udzielenie  gwarancji  następuje  przez  złożenie  oświadczenia  gwarancyjnego,  które  określa  obowiązki  gwaranta  i  uprawnienia  Klienta  w 

przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

3.  Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny. 

 

§10. Reklamacje 

1.  Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia. 

2.  W  przypadku  objęcia  Towaru  gwarancją,  Klient  jest  uprawniony  do  reklamowania  Towaru  przy  zastosowaniu  uprawnień  wynikających  z 

gwarancji,  poprzez  zgłoszenie  reklamacji  za  pośrednictwem  Sprzedawcy  lub  bezpośrednio  do  gwaranta.  W  razie  wykonywania  przez 

Konsumenta  uprawnień  z  gwarancji,  bieg  terminu  do  wykonania  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  ulega  zawieszeniu  z  dniem  zawiadomienia 

Sprzedawcy  o  wadzie.  Termin  ten  biegnie  dalej  od  dnia  odmowy  przez  gwaranta  wykonania  obowiązków  wynikających  z  gwarancji  albo 

bezskutecznego upływu na ich wykonanie. 

3.  Prawo  do  korzystania  z  uprawnień  wynikających  z  tytułu  rękojmi  przysługuje  niezależnie  od  ewentualnych  uprawnień  wynikających  z 

gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

4.  Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. 

Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5.  W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:  

1.  danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, 

2.  numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,  3.  opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta. 

6.  W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany 

dostarczyć  lub  przesłać  reklamowany  Towar  na  adres  Sprzedawcy,  na  jego  koszt.  Jeżeli  ze  względu  na  rodzaj  Towaru  lub  sposób  jego 

zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w 

którym Towar się znajduje.  

7.  Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:  

1.  rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,  

2.  ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.  

8.  Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:  

1.  z  tytułu  rękojmi  drogą  elektroniczną  lub  listem  zwykłym,  w  zależności  od  woli  Konsumenta  lub  zastosowanej  przez  niego  metody 

wniesienia reklamacji,  

2.  z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych. 

9.  W  przypadku,  gdy  reklamacja  z  tytułu  rękojmi  dotyczy  Towaru,  który  po  rozpoznaniu  reklamacji  podlega  przesłaniu  do  Konsumenta, 

Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.  

10.  Zwrot  środków  pieniężnych  w  związku  z  reklamacją  z  tytułu  rękojmi  nastąpi  przy  użyciu  metody  przelewu  na  rachunek  bankowy  albo 

przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.  

11.  Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 

 

§11. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń 

1.  Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

1.  złożenie  wniosku  o  rozstrzygnięcie  sporu  wynikłego  z  zawartej  umowy  Sprzedaży  do  stałego  polubownego  sądu  konsumenckiego 

działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, 

2.  złożenie  wniosku  o  wszczęcie  postępowania  mediacyjnego  w  sprawie  polubownego  zakończenia  sporu  między  Konsumentem,  a 

Sprzedawcą  do  wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej,  którego adres  z  uwagi  na  właściwość  można  ustalić  za  pomocą  strony 

internetowej  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,  prowadzonej  pod  adresem  URL 

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, 

3.  skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 

ochrona konsumentów, 

4.  złożenie  skargi  za  pośrednictwem  unijnej  platformy  internetowej  ODR,  dostępnej  pod  adresem  URL  http://ec.europa.eu/consumers/odr/, 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu 

rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. 

2.  Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych 

procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.  

3.  Wykaz podmiotów i instytucji, które  realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe 

informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL 

https://www.uokik.gov.pl. 

 

§12. Odstąpienie od umowy 

1.  Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby 

fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 

osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego 

na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2.  Konsument  może  bez  podawania  przyczyny  odstąpić  w  terminie  14  dni  od  umowy,  w  tym  od  umowy  Sprzedaży,  z  zastrzeżeniem  norm 

wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

3.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy Sprzedaży nagrań dźwiękowych lub wizualnych 

albo programów komputerowych Dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu 

4.  W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie 

można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

5.  Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar 

Sprzedawcy  lub  przekazać  go  osobie  upoważnionej  przez  Sprzedawcę.  Do  zachowania  terminu  wystarczy  odesłanie  Towaru  przed  jego 

upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. 6.  Konsument  ponosi  odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Towaru  będące  wynikiem  korzystania  z  niego  w  sposób  wykraczający  poza 

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

7.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  uważa  się  ją  za  niezawartą.  Jeżeli  Konsument  złożył  oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  zanim 

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

 

§13. Przetwarzanie danych oraz plików cookies 

1.  Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. 

2.  Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. 

 

§14. Warunki licencyjne 

1.  Sprzedawca  udziela  na  rzecz  Klientów  korzystających  ze  Sklepu  nieodpłatnej  licencji  w  zakresie  własnego  użytku  osobistego  i  w  celu 

umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków. 

2.  Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi 

Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, 

w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów 

prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, 

ani  uprawnienia  do  przyznawania  zezwoleń  w  przedmiocie  rozporządzania  prawami  autorskimi  majątkowymi  do  tych  utworów  lub  Sklepu  i 

korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych. 

3.  Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci 

urządzenia  telekomunikacyjnego  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym  oraz  dostęp  i  wyświetlenie  za  pośrednictwem  urządzenia 

telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4.  Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich 

podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze 

utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne. 

5.  Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z 

nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu. 

6.  Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej 

w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w 

obszarze  strony  internetowej  Sklepu,  zapisanie  i  odtworzenie  w  pamięci  urządzenia  telekomunikacyjnego  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie 

wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem 

prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu. 

7.  Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści: 

1.  bezprawnych, 

2.  mogących wprowadzić w błąd innych Klientów, 

3.  naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich, 

4.  powszechnie  uznanych  za  obraźliwe,  wulgarne  lub  naruszające  dobre  obyczaje,  w  szczególności:  treści  pornograficznych,  treści 

propagujących  używanie  narkotyków  lub  nadmierne  spożywanie  alkoholu,  treści  nawołujących  do  rasizmu,  ksenofobii  lub  szerzenia 

nienawiści. 

8.  Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.  

 

§15. Obowiązywanie i zmiana regulaminu 

1.  Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. 

2.  Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian 

technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę. 

3.  Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu. 

4.  Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany. 

5.  Publikacja  informacji  o  zmianie  Regulaminu  następuje  w  obszarze  strony  internetowej  Sklepu,  w  terminie  3  dni  przed  datą  rozpoczęcia 

obowiązywania jego nowego brzmienia. 

6.  Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony. 

 

§16. Postanowienia końcowe 

1.  Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie. 

2.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:  1.  przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów 

niebędących Konsumentami, 

2.  przerwy  w  prawidłowym  funkcjonowaniu  Sklepu  oraz  nienależyte  wykonywanie  Usług  na  rzecz  Klientów  niebędących  Konsumentami, 

spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi, 

3.  korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami. 

3.  W  przypadku  braku  możliwości  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  pomiędzy  Sprzedawcą  a  Klientem  niebędącym  Konsumentem  lub 

Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego 

prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

4.  W  stosunku  do  Klientów  niebędących  Konsumentami  lub  do  Konsumentów  niezamieszkujących  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w 

przypadku,  gdy  przepisy  ich  prawa  krajowego  dopuszczają  taką  możliwość,  jako  prawo  właściwe  dla  wykonania  umowy  zawartej  ze 

Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.  Postanowienia  Regulaminu  nie  mają  na  celu  wyłączać  ani  ograniczać  praw  Klienta  będącego  Konsumentem,  wynikających  z  przepisów 

miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. 

6.  W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w 

kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy. 

7.  W  przypadku,  gdy  postanowienia  Regulaminu  okażą  się  nieważne  albo  bezskuteczne,  okoliczność  ta  nie  narusza  ważności  i  skuteczności 

pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, 

co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie. 

 

§17. Definicje użyte w regulaminie 

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Dostarczenie  to  proces  doręczenia  Towarów  Klientowi  do  wskazanego  przez  niego  miejsca  przeznaczenia,  realizowany  za  pośrednictwem 

Przewoźnika. 

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w 

przypadkach  uregulowanych  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  lub  pod  warunkiem  posiadania  zgody  przedstawiciela  ustawowego,  a 

także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi. 

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.  

Konsument  to  Klient,  który  jest  osobą  fizyczną  i  zawiera  umowę  w  celu  niezwiązanym  bezpośrednio  z  prowadzoną  przez  niego  działalnością 

gospodarczą lub zawodową. 

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta. 

Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami. 

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą. 

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za 

pośrednictwem Sklepu. 

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: sklep.ms-tech.pl. 

Sprzedawca  to  Mariusz  Staniewski,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  MS-TECH  Mariusz  Staniewski,  z  siedzibą  w  Konstantynów 

Łódzki (95-050) przy ul. Kościelnej 5B zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju i Technologii, pod numerem NIP 7292369766 oraz REGON 101073430, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze 

Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 888 905 901 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@ms-tech.pl. 

Sprzedaż  to  Usługa  sprzedaży  Towarów,  świadczona  przez  Sprzedawcę  na  rzecz  Klienta,  której  przedmiot  stanowi  zobowiązanie  Sprzedawcy  do 

przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny. 

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży. 

Usługa  to  usługa  świadczona  przez  Sprzedawcę  na  rzecz  Klienta,  na  podstawie  umowy  zawartej  pomiędzy  stronami  za  pośrednictwem  Sklepu. 

Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Zawarte  w  niniejszym  pouczenia  postanowienia  dotyczące  prawa  do  odstąpienia  od  umowy  przez  Konsumentów  stosuje  się  w  stosunku  do  osoby 

fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie 

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 Będąc  Konsumentem,  masz  prawo  odstąpić  od  umowy  zawartej  w  naszym  Sklepie  w  terminie  14  dni  bez  podania  jakiejkolwiek  przyczyny,  z 

zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 

dni od dnia: 

1.  w  którym  weszli  Państwo  w  posiadanie  rzeczy  lub  w  którym  osoba  trzecia  inna  niż  przewoźnik  i  wskazana  przez  Państwa  weszła  w 

posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub 

umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą), 

2.  zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa 

odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby  skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  muszą  Państwo  poinformować  nas:  MS-TECH  Mariusz  Staniewski,  ul.  Kościelna  5B,  95-050 

Konstantynów Łódzki, e-mail:  sklep@ms-tech.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).  

Odstępując  od  umowy,  mogą  Państwo  skorzystać  z  wzoru  formularza  odstąpienia  od  umowy,  jednak  nie  jest  to  obowiązkowe.  Wzór  formularza 

znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z 

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o 

wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.  

Zwrotu  płatności  dokonamy  przy  użyciu  takich  samych  sposobów  płatności,  jakie  zostały  przez  Państwa  użyte  w  pierwotnej  transakcji,  chyba  że 

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy 

wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które 

zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres MS-TECH Mariusz Staniewski, ul. Kościelna 

5B, 95-050 Konstantynów Łódzki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu 

od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Informujemy,  że  będą  Państwo  musieli  ponieść  bezpośrednie  koszty  zwrotu  rzeczy.  Jeżeli  ze  względu  na  swój  charakter  rzecz  nie  może  zostać  w 

zwykły  sposób  odesłana  pocztą,  będą  Państwo  musieli  ponieść  bezpośrednie  koszty  zwrotu  rzeczy.  Wysokość  tych  kosztów  szacowana  jest 

maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1.  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo  programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym 

opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  

2.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną 

zgodą  konsumenta  przed  upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez  przedsiębiorcę  o  utracie  prawa 

odstąpienia od umowy. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat: MS-TECH Mariusz Staniewski, ul. Kościelna 5B, 95-050 Konstantynów Łódzki |  sklep@ms-tech.pl 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej 

usługi(*): 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Podpis:  

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data: 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi) 

Adresat: MS-TECH Mariusz Staniewski, ul. Kościelna 5B, 95-050 Konstantynów Łódzki 

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: 

Adres Klienta: 

Nr telefonu Klienta: 

Adres e-mail Klienta: 

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:  

  adres pocztowy: 

  adres e-mail: 

Reklamacja dotyczy:  

  umowy sprzedaży z dnia __________ towaru: 

  umowy o świadczenie innej usługi:  

  inne: 

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:  Opis problemu: 

Żądanie reklamacji:

  usunięcie wady towaru lub usługi 

  wymiana towaru na wolny od wad 

  obniżenie ceny towaru 

  odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że: 

Towary  mogą  być  objęte  gwarancją  producenta  lub  dystrybutora.  W  takim  przypadku,  Klient  jest  uprawniony  do  reklamowania  towaru  przy 

zastosowaniu  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  poprzez  dokonanie  reklamacji  do  gwaranta.  Złożenie  reklamacji  do  gwaranta  może  zostać 

dokonane  za  pośrednictwem  Sprzedawcy  lub  bezpośrednio  do  gwaranta.  Klient  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne 

towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.           

Podpis składającego: 

 

Śledź nas na Facebooku